Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op onze school. De betrokkenheid vindt plaats op verschillende manieren:

  • ouders in de medezeggenschapsraad;
  • ouders in de activiteitencommissie;
  • ouders die meedoen in schoolactiviteiten en projectgroepen;
  • ouderparticipatie (ouders betrekken bij de ontwikkeling van de leerlingen).

Op welke manier worden ouders, verzorgers geïnformeerd?
Door informatie te delen, proberen we alle andere ouders, soms ‘op afstand’, betrokken te houden bij de ontwikkelingen op de school. Niet iedereen kan immers zelf actief zijn. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Daardoor zijn de leerkrachten vaak beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en kinderen op school mee bezig zijn. Bovendien wordt eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek gedaan om meningen en wensen van ouders te peilen, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. De communicatie met ouders staat bij ons hoog in het vaandel. We informeren ouders in de nieuwsbrief, die één keer per maand via Parro verstuurd wordt.

Oudervertelgesprekken
In de eerste weken van het schooljaar zijn de oudervertelgesprekken. Bij dit gesprek tussen de ouders en de groepsleerkracht geeft de ouder informatie over het kind die de leerkracht kan gebruiken om tot een juiste aanpak te komen. Dat kan gaan over welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de ouder van de kind verwacht in de komende periode.

Rapportage
Twee keer per jaar krijgt u een rapportage van de schoolprestaties. Ouders krijgen schriftelijk een uitnodiging voor het rapportgesprek en vanaf groep 6 worden de leerlingen actief bij het rapportgesprek betrokken. Zij bespreken de resultaten op het rapport met de ouders en de leerkracht. Als er behoefte is aan een toelichting naar aanleiding van het rapport, dan neemt u zelf of de leerkracht contact op. De afspraken die tijdens het rapportgesprek worden gemaakt, worden door de leerkrachten bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

Ouderparticipatie
Wij vinden het belangrijk dat er een regelmatig contact is tussen ouders en de school om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van hun kind(eren). Tweemaal per jaar organiseren we rapportbesprekingen op school, waarbij we met de ouders praten over de vorderingen van de kinderen. Als het nodig is, kunnen ook tussentijdse gesprekken plaatsvinden op school. Wij vinden het zeer belangrijk dat er regelmatig contact is met ouders van wie het kind leer- en ontwikkelingsbelemmeringen ondervindt en ook van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Uitgangspunt is altijd dat er in een zo vroeg mogelijk stadium mondeling contact is over de signalen. U kunt uiteraard voor of na schooltijd bij de leerkracht terecht als u een korte mededeling of vraag heeft.

Nemen de gesprekken wat meer tijd in beslag? Maak dan van tevoren een afspraak.